نحوینو

در حال بارگذاری...

نحوینو

ثبت نام
section-icon

مدال ها

مشاهده همه مدال های موجود در مسلک نحوینو.

30 silvercredit

mohaghegh

محقق

این مدال مخصوص کسانی است که اهل مطالعه بوده و بیشترین فعالیت را در بخش مقالات نحوینو داشته باشند. مطالعه و نظر دادن در بخش مقالات یک هم مسلک را سزاوار دریافت نشان محقق میکند. یعنی ثبت حداقل صد کامنت در بخش مقالات سایت نحوینو.

الزامات: 1

Comment on a post 500 times

500 goldcredit

naji

ناجی

این مدال مخصوص افرادی است که از سوی نحوینو ناجی شناخته شده اند. یک ناجی بالاترین مقام انسانی در مسلک ما بوده و معتبر ترین فرد برای هدایت سایرین.

1000 goldcredit

nahvino

نحوینو

این مدال تنها متعلق به مسلک نحوینو می باشد و به اشخاص تعلق نمیگیرد! این نشان یک مرام فرا انسانی است. یک نور برای هدایت و پرواز

20 bronzecredit

hammaslak

هم مسلک

این مدال مخصوص به افرادی است که قدم در راه تعالی گذاشته اند و در این مسلک از سوی نحوینو پذیرفته شده اند.

20 goldcredit

mahboob

محبوب

این مدال مخصوص به افرادی است که در جامعه نحوینو محبوب سایرین بوده و بیشترین درخواست دوستی را دریافت کرده اند. یعنی گرفتن این مدال مستلزم دریافت حداقل صد درخواست دوستی از طرف سایر اعضای نحوینو میباشد.

الزامات: 1

Accept a friendship request 100 times

40 silvercredit

boroongera

برونگرا

مدال برونگرا به هم مسلکانی تعلق میگیرد که در بخش خود اظهاری حداقل پانصد متن نوشته و دیگران را از احوالات خود مطلع کنند. اظهار حالات و نظرات یکی از ارکان اساسی راهیابی به تعالی در این مسلک است.

الزامات: 1

Publish an activity post 500 times

50 bronzecredit

pouya

پویا

مدال پویا به افرادی تعلق میگیرد که بیشترین فعالیت را در بخش مشارکت داشته باشند. به این معنی که در مشارکت حداقل سه هزار متن ارسال کنند.

الزامات: 1

Publish an activity post in a group 3000 times

30 bronzecredit

khoshmashrab

خوش مشرب

مدال خوش مشرب به کسی داده میشود که در نحوینو حداقل هزار پیام خصوصی ارسال کرده یا دریافت کند. ارتباط در این مسلک یک نکته کلیدی برای رستگاری است. نحوینو یک منش و مسلک جمع گرا میباشد.

الزامات: 1

Send/Reply to a private message 1000 times

100 goldcredit

%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88

سفیر نحوینو

این مدال به کسانی تعلق میگیرد که از طریق لینک دعوت خود حداقل ده نفر را به نحوینو دعوت کنند.