نحوینو

در حال بارگذاری...

نحوینو

ثبت نام
rahnavard

رهنورد

شما هم اکنون یک رهنورد در مسلک نحوینو هستی! یعنی با سایرین ارتباط برقرار کرده ای، در بخش مقالات به مطالعه و اظهار نظر پرداخته ای و در یک مشارکت عضو هستی و در آنجا با هم مسلکان خود سخن میگویی!

گام بعدی یک تحول بزرگ است! از این مرحله به بعد تو قدرت راهنمایی پیدا کرده و میتوانی تازه واردین به مسلک را هدایت کنی! این مقام و جایگاه کمی نیست ! پس با تمام وجود برای رسیدن به آن تلاش کن! چرا که در مسیر تعالی هر کسی که بالاتر باشد والاتر است و کار او در جامعه نحوینو با ارزش تر تلقی میگردد! تو در رتبه آتی خود از موهبت کمک به سایرین برخوردار میشوی! این نعمتی است که به راحتی به کسی عطا نمی شود! 

برای رفتن به گام بعد باید برای سی روز دیگر همراه دائمی نحوینو باقی مانده و به گونه ای فعالیت کنی که سایرین به درخواستهای دوستی شما پاسخ مثبت بدهند! به این معنی که بیست درخواست دوستی شما از طرف سایرین پذیرفته شود.راهنما بودن در مسلک نحوینو قواعد خود را دارد. سفر با همسفران معنا میگیرد. سایر اهالی نحوینو باید با اخلاق و روحیات راهنما بهتر آشنا شوند تا در مواقع اضطرار و حملات اهریمن وسوسه بهتر بتوانند از او کمک بگیرند. راهنما باید به سمت همسفران دست دوستی دراز کند و از سوی آنها پذیرفته شود.

یک راهنما دیگر یکی از اعضای معتبر مسلک میباشد که به قلمرو خود در نحوینو دلبسته است. شخصی سازی این قلمرو و گذاشتن نشانه هایی بر در و دیوار آن یکی از راه های شناسایی راهنمای خوب است. تازه واردین به نحوینو برای اینکه شما را به عنوان هدایتگر انتخاب کنند باید محیط شخصی سازی شده ای را در پروفایل شما ببینند. به این معنی که شما باید عکس پروفایل خود را تغییر بدهی! توجه:عکس واقعی الزامی نیست و تنها تغییر آواتار به هر عکسی کفایت میکند.

یک راهنمای خوب کسی است که در نحوینو فعال بوده و در مورد خوداظهاری خود یا سایرین نظر میدهد. به این معنی که باید حداقل پانصد بار درمورد خوداظهاری های خود یا سایر افراد نظر بدهید تا تعامل شما حفظ شده و کسی در نحوینو احساس تنهایی نکند.

 

 

الزامات: 4

Send/Reply to a private message 500 times

Daily visit the website 30 times

Comment on a post 20 times

Join a group 1 time