نحوینو

در حال بارگذاری...

نحوینو

ثبت نام
rahro

ره رو

شما هم اکنون یک ره رو در مسیر تعالی هستی یعنی با هم مسلکان خود ارتباط برقرار کرده ای و از احساسات خود در بخش خود اظهاری سخن گفته ای! مطالعه کرده ای و یک ماه همراه نحوینو بوده ای!

برای رفتن به گام بعد باید برای سی روز دیگر حضور مستمر خود را ادامه دهی! یک رهنورد خوب مسیر تعالی را رها نمیکند.

باید با دیگران ارتباط برقرار کنی. یعنی حداقل پانصد پیام خصوصی بفرستی و در پیام ها از پیش کسوتان کمک بگیری. 

کسی در مسلک نحوینو عنوان رهنورد را به خود اختصاص نمیدهد مگر دانا و آگاه باشد. و این دانایی و آگاهی تنها با مطالعه حاصل می شود. در بخش مقالات به خواندن ادامه بده! در باره آنها نظر بنویس تا نحوینو مطمئن شود مطالب را آگاهانه فراگرفته ای! یعنی در بخش نظرات مقالات حداقل بیست بار نظر بده!

مهم ترین چالش در تبدیل شدن به یک رهنورد عضویت در یک مشارکت است! اگر تا کنون در هیچ مشارکتی عضو نشده ای هم اکنون وقت آن رسیده که با توجه به عادت بدی که قصد ترک کردن آن را داری یک مشارکت را برای عضویت انتخاب کنی! تعامل اصلی هم مسلکان تو در این مشارکتها معنا پیدا میکند.

 

الزامات: 4

Publish an activity post 33 times

Daily visit the website 30 times

Send a friendship request 10 times

Comment on a post 5 times